Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

O nemocnici

Program kvality a bezpečí poskytovaných služeb

Obecný Program kvality a Bezpečí JEN

Nemocnice AGEL Jeseník, a.s. (dále jen „JEN“) se systematicky zabývá sledováním kvality zdravotní péče.
Dlouhodobě si stanovila jako své hlavní principy programu zvyšování kvality:

 • orientaci na pacienta a jeho bezpečí,
 • orientaci na kvalitu a efektivní vynakládání prostředků na zdravotní péči,
 • orientaci na spolupráci v oblasti zdravotnictví,
 • orientaci na vzdělávání,
 • orientaci na spokojené pacienty i zaměstnance.

 

Hlavními cíli programu kvality a bezpečí jsou:

 • poskytovat kvalitní a bezpečnou péči s eliminací rizik,
 • naplňovat požadavky Resortních bezpečnostních cílů a zajistit tak vyšší bezpečnost
  při poskytování zdravotních služeb,
 • naplňovat požadavky na interní systém hodnocení kvality a bezpečí ve smyslu ustanovení
  § 47 odst. 3, písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, resp. minimální požadavky podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví,
 • naplňovat požadavky minimálních standardů externího hodnocení kvality a bezpečí,
 • nastavit funkční podmínky pro efektivní spolupráci mezi zdravotnickými i nezdravotnickými pracovišti,
 • posilovat komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti zejména interdisciplinárním přístupem                   k řešení problémů.

 

Jedním z nástrojů pro zvyšování kvality a bezpečí je kontrolní a dohlídková, tzv. auditní činnost.Ta je ve společnosti JEN řízena organizačními celky, týmy a osobami se stanovenými odpovědnostmi a působností v oblasti kvality                  a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Tým interních auditorů JEN je vytvořen z řad zaměstnanců.                              Tento tým provádí interní audity na všech zdravotnických i nezdravotnických pracovištích, napříč všemi činnostmi.

 

Stanovené organizační celky, týmy a odpovědné osoby realizují program kvality a bezpečí, podílí se na sběru                     a analýze dat, stanovování preventivních a nápravných opatření a spolupracují s orgány externího hodnocení kvality     a bezpečí.

 

Kontaktní osobou v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných služeb v JEN je Manažer kvality JEN:

 

Věra Kocianová

Kontakt: 604 501 087, e-mail: vera.kocianova.st@jen.agel.cz

 

                                                                                Realizace Programu

Interní audity

Dle schváleného Plánu auditů a kontrol probíhají plánované i neplánované interní audity, které na základě stanovených kritérií posuzují shodu s vnitřními předpisy a požadavky právních předpisů. Je to jeden z významných nástrojů pro získání zpětné vazby a předávání zkušeností. Závěry z auditů i kontrol jsou podkladem pro zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů.

 

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle, které vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní péčí a jednotlivých doporučení WHO Světové aliance pro bezpečnost pacientů, byly modifikovány na národní podmínky a jsou vyhlašovány formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče.

Z těchto resortních bezpečnostních cílů částečně vycházejí i indikátory kvality JEN. Resortními bezpečnostními cíli jsou:

 • Bezpečná identifikace pacientů
 • Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti
 • Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
 • Prevence pádů
 • Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
 • Bezpečná komunikace
 • Bezpečné předávání pacientů
 • Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

 

Dekubity a pády

V JEN je sledován výskyt dekubitů a pádů u pacientů. Metodika šetření a vykazování pádů vychází
z metodiky hlášení nežádoucích událostí. Na základě získaných dat a jejich analýzy dle jednotné metodiky jsou přijímána cílená preventivní a nápravná opatření.

 

Předcházení infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče

Proces předcházení infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče je multifaktoriální a týká
se léčebného přístupu, ošetřovatelské péče a dodržování zásad hygienicko-protiepidemického režimu, vychází             z Programu prevence a kontroly infekcí. Na základě získaných dat a jejich analýzy jsou na doporučení Epidemiologické sestry JEN přijímána cílená preventivní a nápravná opatření.

 

Nežádoucí události

Hlášení nežádoucích událostí a jejich šetření se řídí metodikou vydanou vedením společnosti JEN.
JEN má zaveden funkční systém sledování nežádoucích událostí – veškeré nahlášené události jsou analyzovány                  a řešeny, v definovaných případech jsou vedením nemocnice přijímána cílená preventivní a nápravná opatření               s cílem minimalizovat riziko jejich opakovaní a předcházet vzniku dalších.
U závažných nežádoucích událostí je vždy zpracovávána analýza kořenových příčin (Root casue analysis RCA).

 

Spokojenost pacientů a zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti pacientů i zaměstnanců probíhá ve spolupráci s firmou Health Care Institute (HCI).                  Na základě informací z hodnotících zpráv, jejich výsledků a návrhů jsou na doporučení oddělení řízení kvality vedením nemocnice nebo pracovišť přijímána konkrétní opatření.

 

Stížnosti

Stížnostní agenda je zpracovávána metodikou vycházející ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách                   a vnitřního předpisu společnosti k vyřizování stížností s využitím institutu ombudsmana skupiny AGEL. Konkrétní nápravná opatření jsou přijímána na úrovni Vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovišť nebo vedení společnosti JEN. Doporučení na zavedení systémových preventivních opatření jsou předkládána vedení nemocnice a v případě schválení uvedena do praxe.

 

Vzdělávání personálu

Vzdělávání personálu je každoročně plánováno nejen na úrovni celé společnosti, ale i individuálně pro jednotlivé pracovníky dle potřeb společnosti JEN.

 

Specifické indikátory kvality

Společnost JEN stanovuje konkrétní seznam a výběr indikátorů kvality na daný rok, který je určen podle požadavků legislativy, četnosti, míry rizikovosti a k problémům náchylné činnosti, které jsou v přímém vztahu ke kvalitě péče a bezpečí pacientů i personálu v nemocnici JEN. Dále jednotlivá klinická pracoviště sledují specifické indikátory kvality, které vychází z problematiky kvality a bezpečí péče a jsou specifické pro daný obor nebo pracoviště (např. komplikace výkonů, úspěchy léčby apod.).

 

Bezpečný AGEL

Stejně jako všechna ostatní zdravotnická zařízení skupiny AGEL, je i Nemocnice AGEL Jeseník, a.s. zapojena do programu Bezpečný AGEL dostupném na  https://www.agel.cz/bezpecny-agel.html.