Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

Pacienti a návštěvy

Zdravotnická dokumentace

Osoby oprávněné nahlížet, pořídit si výpisy a kopie zdravotnické dokumentace:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoby určené pacientem, (příp. jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta,
 • pěstoun nebo jiná pečující osoba;
 • osoby blízké zemřelému pacientovi

Nahlížení, pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace „na místě“ během poskytování zdravotních služeb

 • Oprávněná osoba požádá zdravotnického pracovníka (lékaře, sestru) o nahlédnutí do své zdravotní dokumentace.
 • Prokáže svoji totožnost dokladem totožnosti.
 • Zdravotnický pracovník zjistí, zda není pacientem vysloven zákaz poskytovat informace a naopak, zda jste osobou, které může informace poskytovat.
 • Pokud nejste uvedeni jako osoba, které lze poskytovat informace, zdravotnický pracovník si tento souhlas vyžádá přímo u pacienta a učiní o tomto záznam do příslušné dokumentace.
 • Při nahlížení do zdravotnické dokumentace nesmí být umožněno získat informace o třetích osobách.
 • Zdravotnický pracovník může omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace, pokud by tímto bylo ohroženo poskytování zdravotních služeb jinému pacientovi (časové omezení) nebo pokud lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání nezletilého pacienta, či ohrožování jeho zdravého vývoje, popř. jiné rodičovské zodpovědnosti, obdobně tak může postupovat u osob s omezenou svéprávností.
 • Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách oddělení, vždy za přítomnosti určeného pracovníka oddělení, avšak pouze za přítomnosti zdravotnických pracovníků JN a oprávněné osoby.
 • Výpisy a kopie si oprávněná osoba pořizuje na vlastní náklady. POZOR! je přísně zakázáno zdravotnickou dokumentaci fotografovat či jinak snímat.
 • Pokud se zdravotnická dokumentace již nachází v archivu, postupuje se dle níže uvedeného bodu, tj. sepisem žádosti. Tato je však vyřízena do 5 pracovních dní a kopie dokumentace je bezplatná.

Výpisy a kopie zdravotnické dokumentace po ukončení poskytovaní zdravotních služeb

Pokud si oprávněná osoba nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace ihned na místě vlastními prostředky nebo se nejedná o nahlížení do dokumentace uložené v archivu postupuje oprávněná osoba následovně:

 • Oprávněná osoba je povinna sepsat žádost (formulář žádosti obdržíte po vyžádání u službukonající sestry nebo na sekretariátu Nemocnice AGEL Jeseník, a.s.,  příp. na nemocnicejesenik.agel.cz)
 • V případě, že jste oprávněnou osobou dle bodu c)  a nejste osobou uvedenou ve zdravotnické dokumentaci jako osoba, které pacient vyslovil souhlas s poskytováním informací, je nutné k žádosti doložit plnou moc pacienta k poskytování výpisů a kopií z jeho zdravotnické dokumentace.
 • Pokud zasíláte žádost poštou, je nezbytné, aby žádost splňovala veškeré náležitosti (tzn. zcela vyplněná) a Váš podpis byl úředně ověřen.
 • Žádost můžete předat na oddělení, kde se pacient naposledy nacházel, na sekretariát společnosti nebo zaslat na adresu: Nemocnice AGEL Jeseník a.s., sekretariát, Lipovská 103/39, 79001 Jeseník
 • Pokud jsou splněny veškeré náležitosti a jste oprávněnou osobou lhůta k vyřízení činí 30 dní od obdržení žádosti. V opačném případě žádost vyřízena není a žadatel je kontaktován o důvodu odmítnutí žádosti.
 • Poskytnutí výpisu či kopie je úplatné dle platného ceníku JEN.
 • Výpisy či kopie je možné převzít pouze osobně na sekretariátu JEN. O možnosti vyzvednutí budete předem informováni.

 

Žádost o pořízení výpisu/kopie zdravotnické dokumentace společnosti Nemocnice AGEL Jeseník a.s. ke stažení ZDE